۱.۱۰.۹۰

یلدا

سفره تهی مانده،
به طعم خاطره اش
زنده دار!
ورنه
به آخرین نسیم شب
با آخرین برگ
بر خاک غریبانه هایت
سقوط خواهد کرد

وقت است
چراغ را از آسمان برکش
در پستوی امشب
زمین ِ آبستن
طفلی را به انتظار نشسته
به سحرگاه
"دِی" زاده خواهد شد

۲۱.۸.۸۹

آخرین اتوبوس ِ شب

آخرین اتوبوس ِ شب

در دل ِ تاریکی می­راند

چون تابوتی رو به ابدیتنورهای گاه گاه

سایه­ها را/چون ارواح سرگردان

بر شیشه­ها

جان می­بخشددر خانه

تنها مرا

تنهایی به انتظار نشسته

نـــه قامتت بر قاب ِ در

نـــه ضیافتی دوستانهو شاید – اگر هنوز - تنها ساعتی

که با هر تیک تاکش

مرگ/همان مرد شیکپوش سیاه

زیر باران/چتر باز میکند

برگرد ِ هر تیر ِ چراغ چرخی میزند

سوت­زنان

کوچه­ی سنگی را پرسه میزند

و می­آید / تیک تاکصورتم را

بر خنکی ِ شیشه­ میچسبانم

سایه­ها

بر شیشه، فرار میکنند

انگار

چیزی میان ِ تاریکی

ترسانده باشَد ِشان
تاریکی نزدیک میشودخاطره­هایت روبرویم صف کشیده

"دست تکان دادن­هایت"

"بوسه بر بال ِ باد نهادن­هایت"

"و حلقه ی دستانت"

و آه! "آن نگاهت"

و خنده ای که میگفت

"عمر سفر کوتاه است" / که نبودتاریکی نزدیکتر میشود

و عطر ِ تنت هماتوبوس

در کوچه­ی سنگی

مرا جا میگذارد

و در سیاهی غرق میشود/ باز

چون تابوتی رو به ابدیتدر خانه

تنها مرا

تنهایی به انتظار نشسته

و قامت مردی با چتری باز / بر قاب ِ در

۱۴.۸.۸۹

I'm coming now

They sentenced me to twenty years of boredom
For trying to change the system from within
I'm coming now, I'm coming to reward them
First we take Manhattan, then we take Berlin